ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเค้าโครงการออกแบบ PCB ของพาวเวอร์ซัพพลาย